საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების შერჩევა მშენებლობებისათვის

საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების შერჩევა მშენებლობებისათვის

1.1        სასტუმრო ფონდი,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლი ,მრავალფუნქციური  ობიექტები,    ვილები , კოტეჯები, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, დასასვენებელი სახლი , საცურაო აუზები,  საწარმოო  და სამრეწველო ობიექტების მშენებლობებისათვის  საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების  შერჩევა.


1.2        საინვესტიციო  მიწის ნაკვეთის  დატანა ორთოფოტოზე, მიწის ნაკვეთებზე  საკადასტრო   წერტილების დასმა  (სრული გეოდეზიური მომსახურება),  საკადასტრო  საზღვრების  მანძილების დადგენა,  ორთოფოტოების დამზადება  დრონების და გეოდეზიური  აპარატურის გამოყენებით, მანძილების განსაზღვრა საინვესტიციო მიწის ნაკვეთიდან  ზღვამდე და ყველა საზოგადოებრივ  ცენტრამდე

 

1.3        საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების  საკადასტრო აგეგმვით-აზომვითი ნახაზების შემუშავება, გამიჯვნა / გაერთიანება, მიწის აზომვა , დაკვალვა -- დემარკაცია (წითელი ხაზების მოძიება), დამტკიცება  მერიის მუნიციპალურ სამსახურში და რეგისტრაცია  საჯარო რეესტრის ეროვნულ  საგენტოში

 

1.4        საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების  დრონის აპარატით   გადაღება (აეროფიქსაცია)

 

1.5        საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების  წდომა (დაკავშირება)  საზოგადოებრივ  სივრცეებთან,  შიდა და გარე სარგებლობის  სერვიტუტების  შემუშავება, დამტკიცება  მერიის მუნიციპალურ სამსახურში და რეგისტრაცია  საჯარო რეესტრის ეროვნულ  საგენტოში

 

1.6        საინვესტიციო  მიწის ნაკვეთის მდებარეობის   ფუნქციური - ზონალური შესწავლა,  მიწის ნაკვეთის დანიშნულების შეცვლა , სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებიდან გადაყვანა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებაზე.

 

1.7        საინვესტიციო  მიწის ნაკვეთზე   განაშენიანების  გეგმის (ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების ) შესწავლა, დადგენა / გასაზღვრა

 

1.8        საინვესტიციო  მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულების მომზადება და რეგისტრაცია საჯარო  რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში